Sponsored ads
Sponsored ads

@broadway_hk @mountain_with_my_life @ching_chiu @gabe_ng

7/14/2017 9:24:39 PM 4

謝謝我的好妹妹 每一年無論我在哪你身在何處 我的生日都會兌現承諾 愛你愛你愛你 #有人破壞左個驚喜

7/12/2017 2:42:34 PM 6
Sponsored ads

黎咁多次台灣今次終於食到魯肉飯🤣同香港既好唔同

7/11/2017 4:34:30 PM 7
Sponsored ads

估唔到有禮物收️ 好有意思既禮物 多謝啦 好似某個人🤣

7/9/2017 3:06:09 PM 0