Sponsored ads

Đôi lúc ta cần cho họ niềm tin để niềm tin của ta không bị đánh mất bởi họ. Mưa làm tôi khóc. #cđlgvfbctr

7/27/2017 6:12:38 PM 0

JF!! Đừng nghĩ đừng nói đừng làm gì tôi nữa nha Mệt mỏi lắm rồi.

7/22/2017 4:15:51 PM 3

Thật sự thì t muốn trở thành con trai :)

7/18/2017 9:00:56 AM 0
Sponsored ads

There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day

7/11/2017 3:23:24 AM 0
Sponsored ads