:
توئيتر رونالد کومان :
"مسی! تبریک میگم بخاطر ثبت ٢۶ اُمین گل کاشته امشب برای بارسا ، پیش به سوی شکستن رکورد های دیگر 😉"
.
..
.
.
.
. #barcelona #barca #barcelonafc #football #messi #messina #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi10 #مسي #مسى #بارسا #بارسايي #بارسلونا #بارسلونایی #بارسلون #فوتبال #فوتباليست #فوتبالي

: توئيتر رونالد کومان : "مسی! تبریک میگم بخاطر ثبت ٢۶ اُمین گل کاشته امشب برای بارسا ، پیش به سوی شکستن رکورد های دیگر 😉" . .. . . . . #barcelona #barca #barcelona fc #football #messi #messi na #leomessi #liomessi #lionelmessi #lionelmessi 10 #مسي #مسى #بارسا #بارسا يي #بارسلون ا #بارسلون ایی #بارسلون #فوتبال #فوتبال يست #فوتبال ي

1/12/2017 8:09:51 AM 0